Karabük Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne yapılan atama herkesi şaşırttı.

Safranbolu Kaymakamlığı’na 9 ay önce aday memur olarak işe başlayan ve memuriyette henüz asaleti tasdik olmamış 9 aylık memur adayını Karabük İl Planlama ve Koordinasyon İl Müdürlüğüne direk bakan emri ile vekaleten ataması yapıldı.

9 Ay önce Safranbolu Kaymakamlığına devlet memuru olarak işe başlayan Nurmelek Danışmaz Akgün, henüz memuriyette asaleti bile tasdik olmadan İl Planlama ve Koordinasyona İl Müdürü olarak atanması ilgili çevrelerde adeta günün konusu oldu.

20 yılını tamamlamış ve müdürlük sınavını başarıyla geçmiş çok sayıda memur varken, 9 aylık memur adayının İl Planlama ve Koordinasyon gibi önemli bir birime il müdürü olarak atanmasına kimse mantıklı bir açıklama bulamıyor.

Her il için çok önemli olan İl Planlama ve Koordinasyon birimine, alanında deneyim kazanmış, devlet memurluğunda önemli bir süre görev yapmış kişilerin atanması gerektiğini vurgulayan ilgili çevreler, direkt bakan emri ile yapılan bu atama karşısında 'Karabük için bir kazanım değildir' yorumunu yapıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile yapılan söz konusu atamayı herkes şaşkınlıkla karşılarken, Nurmelek Danışmaz Akgün'ün, türbanlı olduğundan 28 Şubat mağdurları arasında yer aldığı ifade ediliyor ve ayrıca Trabzonlu olduğu da belirtiliyor.   

9 aylık memur adayı olduğu için devlet memurluğunda asaleti tasdik olmadığından, İl Müdürlüğüne mecburen vekaleten yapılan bu atamanın tekrar gözden geçirilmesi isteniliyor.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Görevleri

Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde;

a) İl’in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili resmi ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak,

b) İldeki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,

c) Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan ildeki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,

d) İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

e) Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma programları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

f) Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getirilen ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak,

g) Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,

h) İstihdamı artırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalar yardımcı olmak,

i) İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,

j) İlçelerle, plan ve program uygulamasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,

k) Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

l) İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak

m) Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak,

n) Kalkınma programları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak.