ELİF KÖSE'NİN YENİ İMAR PLANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, bakanlığın kentsel sit alanları etrafındaki doğal sit alanları ile ilgili yeni imar planına itiraz ettiklerini söyledi.

Manşet 15.03.2022, 22:08 16.03.2022, 16:41
3643
ELİF KÖSE'NİN YENİ İMAR PLANI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
banner36

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Safranbolu’nun kentsel sit alanları etrafındaki doğal sit alanlarının statüsünü değiştirerek, yapılan yeni imar planı ile ilgili Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin süreci takip etmediği, şimdi de söz konusu imar planı düzenlemesine karşı çıktığı yönündeki iddialara cevap geldi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, süreci 2019 yılından bu yana takip ettiklerini ve yeni imar planına itiraz ettikleri halde bakanlığın bu itirazları dikkate almadığını belirtti.

Başkan Köse, Bakanlığın yaptığı yeni imar plan çalışma süreci boyunca Safranbolu Belediyesi’nin hiçbir görüşü alınmadığı, ısrarlar sonrası Tüm Safranbolu Belediye Meclisi’ne bilgilendirme yapıldığını be kendilerinin de yeni imar planını burada öğrendiklerini ifade etti.

Aynı zamanda Mimar olan belediye Başkanı Elif Köse, defalarca yeni imar planına itiraz ettiklerini, Safranbolu’nun doğal ve kültürel dokusuna zarar vereceği yönünde itirazlarını yaptıklarını söyledi ve konuyu en son safhada yargıya taşıdıklarını da açıkladı.

Başkan Köse’nin, Karabük Net Haber’e ayrıca özel yaptığı açıklama da aynen şöyle;

“ 'Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın İlleri Doğal Sit alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi' Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2015 yılında başlatılan projesinin Safranbolu doğal sit alanı sonuç raporuna gönderme yapılan Safranbolu'daki doğal sit sınırlarının yeniden değerlendirmesini içeren, belediyemizin bilgisi dışında ve davetli olmadığı 17.05.2019 tarih ve 17 sayılı Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararında; 'Doğal Sit Alanlarında hazırlanacak, revize edilecek koruma amaçlı imar planında, bu alanlara ait sınırlara göre plan kararlarının düzenlenmesine ve plan hükümlerine uyulmasına, bu alanlarda Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesinde olması dikkate alındığında doğal sit alanlarındaki koruma ve kullanma çalışmalarında ilçenin siluetinin bozulmama hususunun gözetilmesine, geleneksel ve karakteristik dokusunun korunarak sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin ilgili idarelerce alınmasına karar verildi’ ifadeleri yer almaktadır.

2863 Sayılı kanunu’na göre kentsel ve doğal sit alanı ilan edilen alanların ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek, her tür ve ölçekte imar planlarını yapmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, fiziksel müdahaleler ve işlevsellik vb. konularında ilgisine göre Koruma Bölge Kurulu ya da Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu yetkilidir. Planlama Belediye ile bakanlık tarafından beraber oluşturulmamıştır. Aksine Safranbolu’nun tarihi ve doğal alanlarının yönetimi, alınan kararlarının uygulanmasında Safranbolu Belediyesi birincil paydaş olmasına rağmen, planlama sürecinde ilk olarak plan kararlarında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısında bilgi sahibi olmuş, bu durum ilgililerince de doğrulanmıştır. Bunun üzerine değerlendirilmesi kurulca devam eden süreçte ikinci toplantı öncesi bakanlık yetkilileri ve plan müellifinden bir bilgilendirme toplantısı istenmiş, tüm siyasi parti gruplarıyla birlikte bizler de bilgilendirilmiş olduk.

Bilgilendirme sonrası Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunan plan kararlarına Belediyemizin gerekçeli karşı oy ve raporları bulunmasına, ilgili bakanlık ve tüm birimlerine dağıtımlarının yapılmasına rağmen itirazlarımızın dikkate alınmaksızın görüşülen Tabiat Varlıkları Komisyon toplantılarına da davet edilmedik.

Planların 24.05.2021 tarihinde onaylandığını bildirilmesi üzerine ise süresi, içinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekçeli itirazımız yapılmıştır. Yapılan itirazımız uygun bulunmamış, özel mülkiyet sahipleri tarafından yapılan 3 adet itiraz kabul edilmiş planların bu bölgeler için tekrar değerlendirildiği ve yine kurul toplantısında Belediyemizce bilgi sahibi olunan Koruma Kurulunca uygun bulunan plana yeniden itirazda bulunulmuştur.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında sayılan;’Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar,özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların kullanma ve yapılaşmaya yönelik ilke kararlarını belirlemek, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları yapmak, yaptırmak, değiştirmek, onaylamak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak’ var iken 01.07.2019 tarihli bakanlık oluru ile nitelikleri tescil edilen doğal sit alanlarında plan yapılması gereken bir alanda ilgili Bakanlığa yazılan ve basına servis edilen yazı, her belediyenin her dönemde başvurduğu ve başvurması gereken bir yöntem değildir de nedir? Böylesine hassas bir çalışmanın Bakanlığımız çatısı altında yapılması sağlamanın sakıncası nedir?

Planlamalar başladığında bakanlığın evrak temini talep eden yazısı üzerine 07.02.2020 tarihli ilgili bakanlığa hitap yazımızda imar planı çalışmalarında yürürlükteki koruma amaçlı planın doğal sit alanlarını da kapsıyor olması ve kentsel sit alanı bütünü ile UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunuyor olması, dolayısıyla sit alanlarının birbiriyle etkileşimi dikkate alınarak planlamanın bu doğrultuda ele alınması görüş ve önerisi iletilmiş, bu konudaki hassasiyetimiz vurgulanmıştır.

Bakanlığın 2015 yılında başlattığı Doğal Sit alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi (sitesinde de mevcuttur) raporlarına dayanılarak sürdürülen bu süreçte yine bakanlık tarafından tescil edilen alanlarda, bakanlık tarafından yapılmış ve plan kararları hakkında bilgi edinilmesiyle birlikte belediyemizce tamamı resmi belgeye dayalı itirazlarımızın varlığı açık iken, verilen çaba da açıktır.”

Yorumlar (0)
banner11
banner12
21
az bulutlu
banner125
banner18
banner74