KARABÜK DEFTERDARLIĞINDAN DUYURU

Karabük Defterdarı Osman Koçaş 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olan Defter-Beyan Sistemiyle ilişkin a

Genel 18.01.2018, 13:02 18.01.2018, 13:02
34
KARABÜK DEFTERDARLIĞINDAN DUYURU
banner36

Karabük Defterdarı Osman Koçaş 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olan Defter-Beyan Sistemiyle ilişkin açıklama yaptı.

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef haklarının gözetilerek vergide gönüllü uyumun artırılması ve mükelleflerin vergisel  yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla; her geçen gün gelişen teknolojiyi de azami ölçüde kullanarak sistem altyapısını geliştirmekte ve daha anlaşılır, ulaşılır ve kullanışlı vergilendirme, beyan ve bildirim imkanlarını hizmete sunmaktadır.

Bu bağlamdan olarak, Defter-Beyan Sistemi 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olup; sisteme ilişkin ana hatlarıyla açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

Defter-Beyan Sistemi ile,


 • Serbest meslek erbabı,

 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile

 • Basit usule tabi olan mükelleflerin


kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin  elektronik ortamda verilebilmesi ile fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi sağlanmaktadır.

SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR NELERDİR?

 • Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.

 • Kırtasiyeciliği azaltması.

 • Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması(Defter tasdik maliyetinin ortadan kalkması).

 • Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin söz konusu olmaması ile fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi gibi imkânlar sayesinde yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması.

 • Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi.

 • Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.


Amaçlanmıştır.

SİSTEMİN KULLANILMASI ZORUNLU MU?

Sistemin kullanımı, yukarıda belirtilen mükellefler açısından zorunlu olup; 2018 yılı başından itibaren hizmete girmiştir. Başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan  mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

SİSTEME NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükellefler, www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Söz konusu başvuruyu;

 1. a) Basit usule tabi mükellefler,


- Kendileri,

- Aralarında 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla,

 1. b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise


- Kendileri veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla

yapabileceklerdir.

Defter-Beyan Sistemine www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmak için kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak giriş yapılacaktır.

Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

Meslek Mensupları ve Meslek Odalarının şifre temini için; meslek mensupları 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu, meslek odaları ise 15 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”nu doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu ve şifre temin edebileceklerdir.

Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve şifre teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname uygulamasına ilişkin ilgili diğer mevzuat dikkate alınacaktır.

486 Sıra Nolu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir.

SİSTEME BİLGİ GİRİŞLERİ KİMLER TARAFINDAN YAPILACAK?

Defter-Beyan Sistemi üzerinden defter tutma, beyanname ve bildirim gönderebilme işlemleri;

Kendisine elektronik beyanname gönderebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilenlerin kendileri veya meslek mensupları tarafından, basit usule tabi olan mükellefler açısından bağlı oldukları meslek odaları tarafından yerine getirilecektir.

Meslek mensuplarının adına işlem yapacakları mükellefler ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”ni, üyeleri adına işlem yapacak odaların ise üyeleri ile 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” yapması gerekmektedir.

Sözleşmenin düzenlenmesi, sona ermesi ya da iptal/fesih edilmesi durumlarında Başkanlığa elektronik ortamda yapılacak bildirimlerde 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (V-2) numaralı bölümünde düzenlenen usul ve esaslar geçerli olacaktır.

Defter-Beyan Sistemini meslek mensubu veya meslek odası aracılığıyla kullanan mükellefler de Sistemi, herhangi bir işlem yapmadan bilgilenme amacıyla görüntüleme yapmak suretiyle kullanabileceklerdir.

SİSTEME GİRİLEN BİLGİLER NASIL MUHAFAZA EDİLECEK, MUHAFAZA SORUMLULUĞU KİMDE OLACAK?

Sistem üzerinden tutulan kayıtların muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından girilen kayıtları elektronik ortamda muhafaza edecek ve mükelleflerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır.

SİSTEMDE HANGİ DEFTERLER TUTULABİLECEK?

 Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.

İşletme hesap özeti, zirai kazanç hesap özeti, serbest meslek hesap özeti ile basit usul hesap özeti yapılan kayıtlardan hareketle Sistem tarafından üretilecektir.

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, sisteme geçiş tarihinden itibaren kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.  Sistem üzerinden defterlerin görüntülenmesi, yazdırılması veya çeşitli dosya formatları ile indirilmesi (kaydedilmesi) mümkün olmakla birlikte, bu şekilde indirilmiş (kaydedilmiş) olan defterlerin hukuki geçerliliği olmayacaktır.

Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.

 

CEZAİ MÜEYYİDE

Defter-Beyan Sistemini kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte süresi içerisinde başvuru yapmayan, başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dâhilinde kayıt yapma, defter tutma, beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur.

Kapsam dahilinde bulunan mükelleflerimizin, vergi dairelerinde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri ve süresinde sisteme geçiş yapamayarak cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalmamaları için; son başvuru tarihini beklemeksizin kullanıcı kodu ve şifrelerini bağlı oldukları vergi dairelerinden temin etmelerini önemle tavsiye ederiz.

 
Yorumlar (0)
15
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74