AMELİYATHANE TEKNİKERLERİ SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR

Ameliyathane teknikerleri adına yayınlanan basın açıklamasında, teknikerlerin sorunlarına ve taleplerine değinildi. Yapılan açıklamada; "Cerra

Genel 12.07.2019, 11:36 12.07.2019, 11:36
119
AMELİYATHANE TEKNİKERLERİ SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYOR
banner36

Ameliyathane teknikerleri adına yayınlanan basın açıklamasında, teknikerlerin sorunlarına ve taleplerine değinildi.

Yapılan açıklamada; "Cerrahide Dünya standartlarına ulaşmak ve branşlaşarak, sağlıkta kaliteyi daha da artırmak için 2002 yılında kurulan Ameliyathane Teknikerliği bölümünün amacı; ölüm sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmaktır. Ameliyathane teknikerliğinden başka cerrahi teknikerliği adıyla da eğitim veren okulların isimleri 2008 yılında değiştirilerek “Ameliyathane Hizmetleri” olmuştur. KKTC ve Türkiye’de yaklaşık 50 üniversitedeki Ameliyathane Hizmetleri bölümünden mezun olan öğrenciler “Ameliyathane Teknikeri” unvanı almaktadır.

Ameliyathane teknikerliği öğrencilerine, üniversite laboratuvarında ve gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Cerrahi hastalıklar dersiyle; tüm branşların tek tek sık karşılaşılan ameliyatları gerekli olan malzeme ve özellikler öğretilir. Mesleki-Cerrahi uygulamalar dersiyle ameliyat içindeki uyulması gereken tüm kural ve disiplinler öğretilir.

Ameliyathane teknolojileri dersiyle; Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özellikleri ve işleyişinin yanında, ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanları öğretilir. Anatomi-Fizyoloji dersleriyle cerrahi alandaki anatomik yapılar ve işleyişi öğretilir.

Tıbbi terminoloji dersiyle cerrahi dil öğretilir. Meslek Etiği dersinde cerrahi alandaki yazılı ve yazılı olmayan kurallar öğretilir.

Anestezi, ilkyardım, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, farmakoloji dersleriyle de bir ameliyathane teknikeri donanımlı bir şekilde cerrahi alan için yetiştirilir ve bu derslerin yanı sıra hafta içi ara stajlarla ve yaz döneminde kesintisiz stajlarla cerrahi alan için eğitilirler.

Ameliyathaneyi öğrenmek çok uzun bir süreçtir, bundan dolayı ameliyathane teknikerlerinin ameliyathaneye uyum süreci çok çok hızlı olmaktadır ve uygulamalar standart hale getirilerek kalite yükseltilip, zaman kaybı ortadan kalkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Ameliyathane Teknikerleri görev tanımında “Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder” maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı görev tanımı üniversite eğitim müfredatına uygun olmadığı için mezun olan öğrenciler ve mesleki birikimleri heba olmaktadır. Buda ülkemiz ve ameliyathane teknikerliği mezunları için çok büyük bir kayıptır. Bu derece donanımlı bir eğitimden geçen ameliyathane teknikerleri bazı hastanelerde Kardiovasküler cerrahi ameliyatlarında,transplantasyon ameliyatlarında asistede görev alarak bu başarıya ortaklık ederken yada sorumluluk düzeyinde ameliyathanelerin başarısından birinci derece mesul olurken maalesef yoruma dayalı görev tanımından dolayı bazı hastanelerde geri planda görevlendirilmektedir.

29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik vesilesinde(14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan) Ek-1/b’de, ‘İş ve görev tanımları’ maddesine müteakip tanımlanan Ameliyat Teknikerliği bölümü görevleri ayımındaki ğ bendinde; “Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder” ibaresinin, “Ameliyat sırasında steril alan içinde çalışır” ibaresiyle değiştirilmesini arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
18
kapalı
banner17
banner18
banner39
banner74